ASAS Criteria for Peripheral SpondyloArthritis (SpA)

Diagnoses peripheral spondyloarthritis according to Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) criteria.